Sadr綼j - Content

Naslovnica / Home

povratak na po鑕tnu stranicu / Return to Homepage

Sadr綼j

povratak na sadr綼j

O Dru箃vu / About the Society

Ciljevi - ciljevi koje Dru箃vo 緀li posti鎖
Objective - goals that Society wants to achieve
Uprava - 鑜anovi rukovodstva, va緉ije adrese i brojevi
萳anovi - popis 鑜anova HDNDT i pla鎒nih 鑜anarina
U鑜anjene - Obrazac za u鑜anjenje u HDNDT
Statut - Pravilnik o radu HDNDT
Pravilnik o sufinanciranju - sufinanciranje stru鑞ih aktivnosti 鑜anova HDNDT

Novosti i zanimljivosti

Vijesti - va緉e vijesti, novosti i zanimljivosti
Doga餫ji - najava budu鎖h stru鑞ih doga餫nja
Osvrti - razni komentari i mi筶jenja o aktualnim temama
Izvje箃aj tajnika - godi筺ji izvje箃aj tajnika

Centri za dijalizu u Hrvatskoj / Dilaysis Centers in Croatia

Karta RH sa centrima za dijalizu
Podaci o centru za dijalizu (klikni na karti 緀ljeni centar)
Map of Croatia with the dialysis centers
Data on the dialysis center (click on the desired center on map)

Registar / Registry

Registar - ciljevi i svrha Hrvatskog registra nadomje箃anja bubre緉e funkcije
Upute - upute za prikupljanje podataka i podaci koji se prate

Croatian Registry for Renal Replacement Therapy - Annual Reports

HRNBF/CRRRT 2001 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2002 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2003 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2004 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2005 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2006 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2007 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2008 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2009 - Izvije规e/Report
HRNBF/CRRRT 2010 - Izvije规e/Report

Smjernice

Anemija - Klini鑛a smjernica za lije鑕nje anemije u KBZ
PD - Zaklju鑓i Skup箃ine HDNDT o razvoju PD u Hrvatskoj
TX - Smjernice za transplataciju bubrega
Antimikrobno lije鑕nje - Smjernice antimikrobnog lije鑕nja i prevencije infekcija mokra鎛og sustava
HBV i HCV - Klini鑛a smjernica za prevenciju i za箃itu od HBV i HCV infekcija
HCV projekt - Algoritam lije鑕nja kroni鑞og hepatitisa C u dijaliziranih bolesnika
Voda za HD - Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize
Pravilnik o HD - Pravilnik o uvijetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehni鑛e opreme za obavljanje kroni鑞e hemodijalize

Kalendar

Kalendar va緉ijih stru鑞ih doga餫nja u zemlji i inozemstvu

Kongres HDNDT

Poziv - poziv na sudjelovanje, organizatori, va緉i datumi i adrese
Invitation - Invitation, Organizers, Important dates & addresses

Mjesto - mjesto odr綼vanja Kongresa
Venue - Congress venue

Program - glavne teme i preliminarni program Kongresa
Programme - Main topic & preliminary program

Prijava - kotizacija i uvjeti registracije
Registration - Registration fee & conditions

Smje箃aj - rezervacija i cijene smje箃aja
Accommodation - Price list & reservation

Sa緀ci - upute za slanje sa緀taka
Abstracts - Instructions for abstracts submission

Info - op鎒 obavijesti
Info - General information

Sponzori - uvjeti i mogu鎛osti sponzorstva
Sponsors - Conditions & sponsorship opportunities

Linkovi / Links

Veza na va緉ije stranice iz podru鑚a nefrologije, dijalize i transplantacije