Smjernice za liječenje peritonejskom dijalizom

Zaključci tečaja Dijalizni praktikum s temom: Novosti u peritonejskoj dijalizi koje je prihvatilo HDNDT na Skupštini Društva dana 05.12.2003. godine.

Peritonejska dijaliza (PD) postala je u mnogim zemljama svijeta standardni način liječenja kroničnog bubrežnog zatajenja. Kao metoda nadomjesnog liječenja bubrežnog zatajenja u uremičkih bolesnika danas se smatra da je po učinkovitosti jednakovrijedna hemodijalizi (HD). Preživljavanje bolesnika na PD bolje je nego na HD u početnim godinama liječenja, a ishod transplantacije bubrega poslije PD i HD je jednak. Prednost PD očituje se u boljem očuvanju ostatne bubrežne funkcije te boljoj kvaliteti života. Usprkos tome, postotak bolesnika koji se liječe PD u našoj zemlji značajno je manji od svjetskog prosjeka (5% prema 15%)

 

Zaključci tečaja:

  1. S obzirom na učinkovitost metode i gotovo dvostruko nižu cijenu, kućni način liječenja CAPD bi terbao bi biti prva metoda izbora u početku liječenja KBI u mladih i radno sposobnih bolesnika (dok čekaju na transplantaciju bubrega), te u starijih društveno angažiranih bolesnika.
  2. Postotak zastupljenosti bolesnika liječenih CAPD-om u Hrvatskoj, obzirom na ukupni broj bolesnika liječenih dijalizom neopravdano je mali, te ga treba povećati kao bi se približili svjetskom prosjeku (15%).
  3. CAPD nije prepreka niti kontraindikacija za transplantaciju bubrega.
  4. Peritonejske katetere mora ugrađivati osposobljeni kirurg laparoskopskom metodom.
  5. Potrebno je izraditi postupnike za prevenciju i liječenje upalnih komplikacija.
  6. Potrebno je izraditi postupnike za mjerenje i određivanje učinkovitosti peritonejske dijalize kao i kriterije za prestanak liječenja CAPD-om.
  7. Potrebno je organizirati Predijalizna savjetovališta za buduće bolesnike s terminalnom KBI
  8. Potrebna je stalna edukacija medicinskog kadra, pogotovo srednjeg na kojem leži glavnina posla, kao i stalna edukacija i doedukacija bolesnika.
  9. Potrebno je organizirati pomoć i kontrolu bolesnika liječenih sa CAPD-om u kući (patronaža).
  10. U dogovoru s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om pojednostaviti i olakšati ovim bolesnicima nabavku potrebnog potrošnog materijala i lijekova (alkohol, dezinficijensi, zavojni materijal i eritropoietin za sc primjenu).